کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتتجهیزاتدسته‌بندی نشدهمتالورژی و مهندسی مواد

نوشته شده توسط:

از آنجایی اسپکتروسکوپی جذب اتمی در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و تشخیصی به کاربرده می شود، کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی اهمیت پیدا می کند. در ادامه پست قبلی در رابطه با اسپکتروسکوپی جذب اتمی در این پست قصد داریم در مورد کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی صحبت کنیم.

کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی

شماتیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی

کاربردهای جذب اتمی

طیف سنجی جذب اتمی یک روش فوقالعاده با کاربرد چند منظوره در شیمی تجزیه است. غلظت عناصر کم یاب سمی موجود در آب آشامیدنی و چند عنصر معمول دیگر، مانند کلسیم، سدیم و همچنین مقادیر بسیار ناچیز غلظت فلزات دیگر توسط این روش، قابل اندازه گیری است. طیف سنج های جذب اتمی همچنین برای  تعیین این که آیا سطح درمانی داروهایی نظیر لیتیم در خون، تامین شده است یا خیر و همچنین برای تعیین تراکم آهن در هوای محیط کار، مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله کاربردهای دیگر آن عبارتند از: سنجش سرب یا کادمیوم در یک قطره خون، سنجش نقره در آب باران مصنوعی، جستجوی ناخالصی در آلیاژها و فعال کردن واکنشگرها، آنالیز آب، آنالیز مستقیم هوا، آنالیز مستقیم سنگ معدن فلزات و فلزهای تصفیه شده، سنجش عناصر آلیاژی در فولاد همانند منگنز، منیزیم، کروم، مس، نیکل، مولیبدن، وانادیم، کبالت، تیتانیوم، قلع، آلومینیوم و سرب.

تمام این موارد میتواند زمینه کاربردی گسترده ای از علوم مهندسی و پزشکی تا کشاورزی را برای این روش طیف سنجی فراهم کند.

کاربردهای جذب اتمی

کاربردهای جذب اتمی

خدمات قابل ارائه با استفاده از AAS

با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب اتمی می توان اطلاعات و آنالیزهای مفیدی به دست آورد که به طور خلاصه در موارد زیر به آن اشاره شده است:

 • تعیین مقادیر کم فلزات در مایعات
 • آنالیز آلیاژها و ناخالصی های موجود در آن
 • آنالیز های آلاینده های محیط زیست (آب, هوا, خاک)
 • بررسی میزان تاثیرعناصر مختلف در محیط زیست
 • آنالیز نمونه های خاک در زمین شناسی
 • آنالیز فلزات و شبه ‏فلزات د‌ر ترکیبات معد‌نی طبیعی و سنتزی
 • شناسایی و اندازه گیری عناصر در نمونه های مختلف صنایع نفت , گاز و پتروشیمی
 • شناسایی و اندازه گیری عناصر در کاتالیست های مختلف
 • بررسی تاثیر نوع و مقدار فلزات در انواع واکنش ها
 • اندازه گیری عناصر و اثر آنها در سیستم های بیولوژیکی
 • اندازه گیری عناصر در نمونه های مختلف صنایع غذایی
 • کنترل استانداردهای مختلف توسط اداره استاندارد
 • کنترل کیفیت

مزایای طیف سنجی جذب اتمی

در ادامه مقاله کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی مختصری از مزایای این روش را بیان میکنیم.

مزایای این روش عبارتند از:

 • عاری از تداخل امواج
 • ارزان قیمت
 • حساسیت خوب آن برای عناصر مختلف
 • ساده بودن دستگاه
 • تعیین عناصر مختلف به وسیله یک محلول
 • دقت، صحت ، تکرارپذیری خوب و سرعت بالا

محدودیتهای طیف سنجی جذب اتمی

علاوه بر مزایایی که این روش اسپکتروسکوپی دارد معایبی نیز دارد که باعث محدودیت کاربرد آن شده است. محدودیتهای این روش به شرح زیر است:

 • حوزه تشخیص از حدود قسمت در بیلیون تا قسمت در میلیون میباشد.
 • توانایی آنالیز مستقیم (بدون واسطه) گازهای نجیب، هالوژنها، گوگرد، کربن یا نیتروژن را ندارد.
 • حساسیت آن در مورد اکسیدهای دیرگداز یا عناصر موجود در کاربیدها نسبت به روش طیف سنجی از طریق نشر پلاسمائی اتمی ضعیف میباشد.
 • اساساً یک روش تک جزئی (تک منظوره) است.

 

خطا های AAS

حال که با کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی آشنا شدیم بهتر است خطاهای رایج در این روش را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. خطاهای رایج در طیف سنجی نوری چهار نوع هستند که عبارت از شیمیایی، یونش، طیفی و زمینه ای است.

خطا های AAS

نمونه خطا های AAS

 خطاهای شیمیایی

مزاحمت شیمیایی از واکنشهای اتفاق افتاده ناشی میشوند. چون در شعله مقداری از عنصر مورد تجزیه، مصرف میشود، لذا تعداد آنها که باید تابش را جذب کنند کاهش و در نتیجه از جمله یابد. جذب کاهش می خطاهای شیمیایی، تشکیل اکسیدهای دیرگداز درون شعله با حضور اکسیژن است. مثل تبدیل آلومینیوم و آهن به اکسیدهای دیرگداز Al2O3و Fe2O3در حضور اکسیژن. یک راه برای کاهش مزاحمت شیمیایی استفاده از شعله های با دمای زیاد، مانند شعله نیتروس اکسید و استیلن به جای شعله هوا- در این شعله استیلن است.
علاوه بر دمای زیاد، با کاهش غلظت اکسیژن در حذف مزاحمت شیمیایی موثر است.

راه دیگر برای حذف مزاحمت شیمیایی، افزایش یک ماده رهاساز (بافر سنج طیف ی) به نمونه مورد تجزیه است. عامل رهاساز ماده ای است که با یک یا چند عامل مزاحم واکنش می دهد و ترکیبات غیر دیرگداز ایجاد می کند و از تشکیل اکسیدهای دیرگداز جلوگیری میکند. برای مثال، جهت اندازه گیری کلسیم در حضور فسفات، نمک لانتانیم با فسفات ترکیب شده و از تشکیل ترکیب دیرگداز جلوگیری می کند.

خطای یونش 

خطای یونش زمانی اتفاق میافتد که تعداد زیادی از اتم های ها درون شعله یونیده شوند و باعث کاهش اتم جذب کننده تابش شود. از آن نجا که یون ها در طول موج مورد آزمایش برای عنصر مورد تجزیه، جذب ندارند، جذب کم می.شود معمولاً یونش توسط دمای خیلی زیاد شعله اتفاق میافتد و انرژی یونش توسط گرمای شعله تامین شود. به هنگام تجزیه ی عناصری که به سادگی یونیزه میشوند، لازم است بازدارنده های یونیزاسیون به کار ببریم. در عمل این عناصر عبارتند از:

فلزات قلیایی
فلزات قلیایی خاکی سنگینتر
معدودی از سایر عناصر ( Ti ،B ،Alو برخی از خاکهای نجیب)

خطای طیفی

خطای طیفی زمانی اتفاق می افتد که دو عنصر یا یک عنصر و یا یک ترکیب چند اتمی درون سلول، در طول موج مورد نظر، جذب یا نشر داشته باشند. در صورتی که ترکیب مزاحم، تابش را جذب کند منجر به خطای مثبت و اگر تابش را نشر کند، سبب خطای منفی می شود

خطای زمینه ای

خطای زمینه ای، معمولاً توسط جذب گونه های چند اتمی یا پراکندگی تابش درون سلول ایجاد می شود و برای است حذف آن از روش افزایش استاندارد نمی توان استفاده کرد. برای حذف مزاحمت زمینهای، ضروری است که مقدار جذب مربوط به زمینه تعیین و از جذب کل کم شود، تا جذب تصحیح شده مربوط به آنالیز به دست آید.

 

در ادامه مقالات در مورد اسپکتروسکوپی جذب اتمی، در این مقاله سعی بر این شد که در مورد کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب بحث شود تا بتوان درک بهتر و مورد قبول تری نسبت به این نوع اسپکتروسکوپی داشت.

آنالیز طیف سنجی جذب اتمی در آنابیز

طیف سنج جذب اتمی(AAS) Atomic Absorption Spectrometer، یک روش طیف سنجی برای اندازه گیری مقدار عناصر شیمیایی، با استفاده از جذب نور توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه، این روش برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه، مورد استفاده قرار می گیرد. طیف سنج جذب اتمی می تواند برای تعیین مقدار بیش از ۷۰ نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد. البته حد تشخیص برای همه ۷۰ عنصر یکسان نیست. پلتفرم آنابیز سعی دارد با فراهم آوردن اطلاعات جامع و کامل در  خصوص آزمایشگاه ها و مراکز ارائه دهنده خدمات با بهترین کیفیت شما را در انجام آنالیز های مورد نیازتان یاری کند.  با استفاده از این لینک می توانید لیست ارائه دهندگان خدمات اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) را داشته باشید تا با مقایسه آنها سرویس مد نظرتان را انتخاب کنید.

One Reply to “کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی”

 1. […] ادامه پست های مربوط به اسپکتروسکوپی جذب اتمی و مزایای آن به بررسی قانون بیر لامبرت می پردازیم که اساس تجزیه کمی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *