دسته: آنالیزها و تجهیزات

آنالیزها و تجهیزات

LA-ICP-MS

نوشته شده توسط:

Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS ) در روش LA-ICP-MS، نمونه مستقیما با باریکه لیزری پالسی فرسایش داده می شود (ablation). آئروسل های ساخته …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES

نوشته شده توسط:

در آنابیز با یک آزمون دیگر به نام طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES ،آشنا می شویم که یک تکنیک آنالیزی نزدیک سطح می …

آنالیزها و تجهیزات

پروفایلومتر اپتیکی (OP)

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون پروفایلومتر اپتیکی (OP) : پروفایلومتر اپتیکی یک روش بر پایه ی تداخل غیر تماسی است که برای مشخصه یابی توپوگرافی سطح استفاده می …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS ،غلظت های بسیار کم دوپنت ها و ناحالصی ها را مشخص می کند. این آنالیز قادر به تأمین پروفایل …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS یک تکنیک تحلیلی سطحی است که باریکه ی پالسی از یون های ثانویه را بر روی سطح نمونه …

آنالیزها و تجهیزات

انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF)

نوشته شده توسط:

از دیگر آزمون های موجود در آنابیز می توان به آزمون انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF) اشاره کرد که از تهییج سطح صیقل داده شده …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS)

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS): روش های تحلیلی کوپل القایی پلاسما (ICP) دارای قابلیت اندازه گیری کمی محتوای عنصری یک ماده از …

آنالیزها و تجهیزات

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM

نوشته شده توسط:

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM ،تصاویر با رزولوشن بالا و با عمق میدان طویل از سطح و نزدیک سطح نمونه تهیه می کند. SEM یکی از …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی الکترون بازگشتی رادرفورد ، آنالیز RBS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی الکترون بازگشتی رادرفورد ، آنالیز RBS ،از آزمون های موجود در آنابیز،یک تکنیکی یون بازگشتی است که برای آنالیز لایه های نازک  کامپوزیتی استفاده …

آنالیزها و تجهیزات

کارماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS)

نوشته شده توسط:

کارماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS) تکنیکی جهت آنالیز و محاسبه کمی عناصر نیمه فرّار و فرّار آلی است که از آزمون های موجود …