دسته: دسته‌بندی نشده

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشدهنانوتکنولوژی

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)

نوشته شده توسط:

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) تکنیکی برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات عنصری یک نمونه از طریق مطالعه انر‍ژی تابشی به وسیله اتم ها است. در این سری …

آنالیزها و تجهیزاتتجهیزاتتصویر برداریدسته‌بندی نشدهزیست فناوریشیمی، پلیمر و نساجینانوتکنولوژی

مدهای عملکردی میکروسکوپ نیروی اتمی

نوشته شده توسط:

مدهای عملکردی میکروسکوپ نیروی اتمی در ادامه مقاله اجزای این میکروسکوپ ارائه شده است، تا علاوه بر آشنایی با مدهای عملکردی میکروسکوپ نیروی اتمی و مزایا …

دسته‌بندی نشده

بیضی سنجی (Ellipsometry) و کاربردهای آن در صنعت و پزشکی

نوشته شده توسط:

آنالیز بیضی سنجی یک روش توانمند و غیرمخرب برای آنالیز لایه‌های بسیار نازک است. این روش قادر به اندازه‌گیری ضریب شکست، ضریب جذب و ضخامت لایه‌های نازک …

دسته‌بندی نشده

طیف سنجی جرم یونی ثانویهSIMS) secondary ion mass spectrometry)

نوشته شده توسط:

طیف سنجی جرم یونی ثانویهSIMS) secondary ion mass spectrometry) طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS ،غلظت های بسیار کم دوپنت ها و ناحالصی ها را …