• شیشه ها و سرامیک ها، پزشکی قانونی، ساخت نیمه رساناها، جغرافیا، تحلیل شکست ها