برچسب: آزمون

آنالیزها و تجهیزات

LA-ICP-MS

نوشته شده توسط:

Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS ) در روش LA-ICP-MS، نمونه مستقیما با باریکه لیزری پالسی فرسایش داده می شود (ablation). آئروسل های ساخته …

آنالیزها و تجهیزات

انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF)

نوشته شده توسط:

از دیگر آزمون های موجود در آنابیز می توان به آزمون انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF) اشاره کرد که از تهییج سطح صیقل داده شده …

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR)

نوشته شده توسط:

از دیگرآزمون های مورد بررسی درآنابیز، آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR) می باشد. در آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، طیفی به دست می‌آید که …

آنالیزها و تجهیزات

میکروسکوپ الکترونی عبوری و عبوری روبشی TEM

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM ) و پویش میکروسکوپ الکترونی عبوری (STEM) ، ازنمونه آزمون های موجود در آنابیز ، دو تکنیک مشابه می‌ باشند که …