برچسب: آنالیزحرارتی

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز وزن سنجی حرارتی و آنالیز حرارتی افتراقی

نوشته شده توسط:

آنالیز حرارتی (TGA، DTA و DSC)یا همان” آنالیز وزن سنجی حرارتی و آنالیز حرارتی افتراقی” که از آزمون های موجود در آنابیز می باشد، برهمکنش های …