برچسب: اسید نوکلئیک

آنالیززیست فناوری

کلونینگ ژن به بیان ساده

نوشته شده توسط:

هنگامی که کلمه “کلونینگ ژن” (gene cloning) را می شنوید، ممکن است به کلونینگ کامل یک موجود مانند گوسفند دالی(Dolly) فکر کنید. اما مفهوم کلی کلونینگ، …

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

توالی یابی DNA

نوشته شده توسط:

شما ممکن است شنیده باشید که ژنوم‌ها توالی‌یابی می‌شوند. به عنوان مثال، ژنوم انسان (Human Genome Project) در سال ۲۰۰۳ پس ازسال‌ها تلاش بین‌المللی تکمیل شد. …

زیست فناوری

مولکول DNA را بشناسیم

نوشته شده توسط:

DNA (اسید‌دئوکسی‌‌ریبونوکلئیک) نام شیمیایی مولکولی است که دستورالعمل‌های ژنتیکی را در همه موجودات زنده حمل می‌کند. مولکول DNA متشکل از دو رشته است که به دور …