برچسب: طیف سنجی جرمی

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS ،غلظت های بسیار کم دوپنت ها و ناحالصی ها را مشخص می کند. این آنالیز قادر به تأمین پروفایل …

آنالیزها و تجهیزات

کارماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS)

نوشته شده توسط:

کارماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS) تکنیکی جهت آنالیز و محاسبه کمی عناصر نیمه فرّار و فرّار آلی است که از آزمون های موجود …