برچسب: مشخصه یابی

آنالیزها و تجهیزات

پروفایلومتر اپتیکی (OP)

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون پروفایلومتر اپتیکی (OP) : پروفایلومتر اپتیکی یک روش بر پایه ی تداخل غیر تماسی است که برای مشخصه یابی توپوگرافی سطح استفاده می …

آنالیزها و تجهیزات

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM

نوشته شده توسط:

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM ،تصاویر با رزولوشن بالا و با عمق میدان طویل از سطح و نزدیک سطح نمونه تهیه می کند. SEM یکی از …

آنالیزها و تجهیزات

اسپکتروسکوپی الکترون اوژه (AES)

نوشته شده توسط:

اسپکتروسکوپی الکترون اوژه (AES) یک روش آنالیز حساس به سطح است. در این روش از یک پرتوی پر انرژی از جنس الکترون به عنوان منبع تهییج …

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR)

نوشته شده توسط:

از دیگرآزمون های مورد بررسی درآنابیز، آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR) می باشد. در آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، طیفی به دست می‌آید که …

آنالیزها و تجهیزات

میکروسکوپ الکترونی عبوری و عبوری روبشی TEM

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM ) و پویش میکروسکوپ الکترونی عبوری (STEM) ، ازنمونه آزمون های موجود در آنابیز ، دو تکنیک مشابه می‌ باشند که …

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

نوشته شده توسط:

یکی از آنالیزهای موجود در آنابیز که بسیار پرکاربرد است آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) می باشد که یک تکنیک غیر مخرب قدرتمند برای مشخصه یابی …