برچسب: میکرو آنالیزی عنصری

آنالیزها و تجهیزات

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM

نوشته شده توسط:

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM ،تصاویر با رزولوشن بالا و با عمق میدان طویل از سطح و نزدیک سطح نمونه تهیه می کند. SEM یکی از …