برچسب: GC-MS

آنالیزها و تجهیزات

کرماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS)

نوشته شده توسط:

کرماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS) تکنیکی جهت آنالیز و محاسبه کمی عناصر نیمه فرّار و فرّار آلی است که از آزمون های موجود …