برچسب: SEM

آنالیزها و تجهیزات

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM

نوشته شده توسط:

روش میکروسکوپی پویش الکترونی،آنالیز SEM ،تصاویر با رزولوشن بالا و با عمق میدان طویل از سطح و نزدیک سطح نمونه تهیه می کند. SEM یکی از …

آنالیزها و تجهیزات

میکروسکوپ الکترونی عبوری و عبوری روبشی TEM

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM ) و پویش میکروسکوپ الکترونی عبوری (STEM) ، ازنمونه آزمون های موجود در آنابیز ، دو تکنیک مشابه می‌ باشند که …