برچسب: TEM

آنالیزها و تجهیزات

میکروسکوپ الکترونی عبوری و عبوری روبشی TEM

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM ) و پویش میکروسکوپ الکترونی عبوری (STEM) ، ازنمونه آزمون های موجود در آنابیز ، دو تکنیک مشابه می‌ باشند که …