برچسب: TOF-SIMS

آنالیزها و تجهیزاتتصویر برداری

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS) Time of flight secondary ion mass spectrometry)

نوشته شده توسط:

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویهTOF-SIMS) Time of flight secondary ion mass spectrometry) طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS یک تکنیک تحلیلی سطحی …