آنالیز وزن سنجی حرارتی و آنالیز حرارتی افتراقی

آنالیزها و تجهیزات

نوشته شده توسط:

آنالیز حرارتی (TGA، DTA و DSC)یا همان” آنالیز وزن سنجی حرارتی و آنالیز حرارتی افتراقی” که از آزمون های موجود در آنابیز می باشد، برهمکنش های بین اتمی و درون- و بیرون مولکولی که وابسته به تغییرات خارجی اعمال شده بر دما می باشد را نشان می دهد. این آنالیز برای بررسی خواص فیزیکی مواد در سراسر چرخه عمر آنها (R&D، کنترل تولید و آنالیز شکست) ضروری است.

 • آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) تغییرات جرمی مواد را به عنوان تابعی از دما و زمان در اتمسفر تحت کنترل اندازه گیری می کند. این آنالیز برای تعیین محتوای فرار، پایداری حرارتی، مشخصات تجزیه، تفکیک بر اثر افزایش سن یا عمر، رفتار سینترینگ و کینتیک واکنش به کار پرفته می شود.
 • کالریمتری پویش افتراقی (DSC) جریان حرارتی همراه با تبدیل فاز یا واکنش همانند ذوب، تبلور، تبدیل فاز جامد، تبدیل شیشه ای، curing، جذب سطحی و … را اندازه گیری می کند. این آنالیز به طور ایده آل برای تعیین نقطه ذوب، دمای تبدیل شیشه ای، بلورینگی، درجه curing، ظرفیت گرمایی، ناخالصی بلوری و … به کار گرفته می شود.
 • آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) اختلاف دمای نمونه در برابر مرجع، که از طریق پدیده حرارتی در ماده رخ می دهد، اندازه گیری می کند. این آنالیز نیز اطلاعات مشابه با DSC تأمین می کند. معمولا DTA آنالیز TGA را با داده های تبدیل فازی تکمیل می کند.

تجهیزات موجود: دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی و حرارتی افتراقیSDT 80 ) Thermo Gravimetric Analyse)

دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی و حرارتی افتراقیSTA 503 ) Thermo Gravimetric Analyse)

دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی و حرارتی افتراقیDSC8000 ) Thermo Gravimetric Analyse)

کاربردهای اصلی:

 • پایداری/تجزیه حرارتی
 • ارزیابی سن/عمر
 • تعیین تبدیل فاری (به طور مثال تبدیل شیشه ای، نقطه ذوب، گرمای ذوب، بلورینگی، ظرفیت گرمایی)
 • فرمولاسیون/دفرمولاسیون مخلوط های آلی/غیرآلی (مانند جوهر، خمیر یا چسب، کامپوریت های پلیمری)
 • Loss of drying/ignition
 • درجه curing (مانند چسبنده ها، رزین های تنظیم دما)
 • کینتیک واکنش ها (مانند اکسیداسیون، هدروژناسیون، جذب سطحی)
 • رفتار تجزیه در اثر حرارت/سینترینگ

مشخصات فنی:

 • سیگنال آشکارسازی شده: تغییر جرم، دما و جریان حرارتی
 • محدوده اندازه گیری: ۲۰۰-۰/۱ میلی گرم؛ ۱۵۰۰-۲۰ درجه سانتی گراد

توانایی:

 • تأمین اطلاعات غنی از حرکت، اتصال و برهمکنش اتم ها و مولکول ها، به ویژه زمانی که اطلاعات ترکیب عنصری و اتصال هم در دسترس است.
 • تمام اشکال جامد با کمترین آماده سازی نمونه قابل آنالیز می باشد (مانند پودرها، پلت ها، تکه ها و ورقه ها)
 • کمترین اندازه نمونه (۱۰۰ng یا بیشتر)
 • آنالیز کمی یا کیفی

محدودیت ها:

 • فقط برای نمونه های جامد (یا در ابتدا جامد)
 • تفسیر داده همیشه آسان و سر راست نخواهد بود.
 • به صورت ترکیبی با سایر تکنیک ها مانند FT-IR، Raman، XRD، IGA، ICP-OES/MS و GDMS بسیار مفید خواهد بود.

کاربردهای صنعتی:

 • شیمیایی/پتروشیمی/پلیمر
 • نیمه رسانا
 • انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، باتری، سوخت زیستی و …)
 • متالورژی
 • دارویی/پزشکی
 • سرامیک
 • مواد و مصالح ساختمانی
 • اجزای نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *