آزمون سمیت سلولی

سمیت سلولی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

هر ماده‌ای که توسط انسان ساخته می‌شود باید در شرایط برون تن و درون تن مورد آزمایش قرار گیرد تا اثرات زیستی آن مشخص شود. به طور معمول اولین گام برای درک چگونگی برهمکنش یک ماده در بدن، مطالعات کشت سلولی است. در مقایسه با مطالعات حیوانی، مطالعات برون تن، کمتر با ملاحظات اخلاقی سروکار دارند، راحت‌تر کنترل می‌شوند، به دفعات بیشتری می‌توان آن‌ها را تکرار کرد و علاوه بر تمام این‌ها، کم هزینه‌تر هستند. سمیت سلولی به عنوان اولین آزمایش برای ارزیابی زیست‌سازگاری یک ماده شناخته می‌شود. بنابراین پاسخ مثبت در سمیت سلولی نشان‌دهنده عدم زیست‌سازگاری بیومتریال محسوب می‌شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون سمیت سلولی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
سمیت سلولی (تریپان بلو) 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سمیت سلولی (MTT): شرایط نمونه: هر نمونه به قطر کوچکتر از 10 و ضخامت کمتر از 5 میلیمتر*** 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
MTT (پلیت 6 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (3D)) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (3D)) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (3D)) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 6 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (2D)) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (2D)) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (2D)) 3300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش