آزمون آزمون ضربه به روش شارپی برای فلزات

آزمون ضربه به روش شارپی برای فلزات

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: آزمون ضربه به روش شارپی برای فلزات

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ مقاومت به ضربه

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آزمون ضربه به روش شارپی برای فلزات، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آزمون در دمای زیر 70- درجه سانتی گراد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمون در دمای غیر محیط تا 70- درجه سانتی گراد 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمون در دمای محیط 450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمایشگاه آزمونه فولاد آزمایشگاه آزمونه فولاد (اصفهان/ اصفهان) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
در دمای کمتر از 70_ درجه سانتیگراد 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای 40_ تا 70_ درجه سانتیگراد 920000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 40_ درجه سانتیگراد 650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در دمای محیط 460000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش