آزمون آماده سازی نمونه برای ICP

آماده سازی نمونه برای ICP

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

هضم مواد برای انجام آزمون ICP


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آماده سازی نمونه برای ICP، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
راصد توسعه فناوری های پیشرفته راصد توسعه فناوری های پیشرفته تهران تهران 700000 ریال 14 روز انتخاب