آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)

طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

کاربرد های اصلی تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …) مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی (جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات) *** طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک‌های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار گرفته شوند. در مولکول‌ها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاش‌های کششی و خمشی نامیده می‌شوند. ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیم‌بندی می‌شود. هر گاه یک نیم متناوب کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک جهت تغییر می‌یابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف جابه‌جا می‌گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول، نوسان می‌نماید ( این نوسان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز می‌گردد و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می‌نامند).


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نمونه (مایع، ویسکوز،پودر ، جامد) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ویسکوز 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه های جامد و مایع در مد Far هر نمونه 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه های جامد و مایع در مد Mid هر نمونه 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
HATR هر نمونه 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه جامد 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه پودر 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه مایع 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نمونه مایع آبی یا ویسکوز 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه جامد یا پودری 450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
مایع یا جامد 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Far_IR 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش