آزمون الکتروفورز آگارز

الکتروفورز آگارز

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

ژل الکتروفورز یک روش جداسازی و آنالیز ماکرومولکول‌های زیست DNA و RNA و قطعات آن‌ها بر‌اساس اندازه و بار می‌باشد. این تکنیک در آزمایشگاه‌های تشخیصی جهت جداسازی پروتئین‌ها با استفاده از بار و یا اندازه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بیوشیمی و دیگر گرایش‌های علوم سلولی و مولکولی به منظور جداسازی قطعات دارای اندازه‌های مختلف DNA و RNA و مولکول‌های پروتئینی بر اساس سایز می‌باشد. تخمین اندازه مولکول های DNA بعد از برش با آنزیم های محدود الاثر:‌به عنوان مثال نقشه‌یابی DNA کلون شده بعد از در معرض آنزیم‌های محدود الاثر قرار گرفتن. آنالیز محصولات PCR: به عنوان مثال استفاده در تشخیص ژنتیک و یا Genetic fingerprinting. جداسازی قطعات DNA برای استخراج و تخلیص.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون الکتروفورز آگارز، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 700000 ریال - سفارش