آزمون اندازه گیری چگالی پودر

اندازه گیری چگالی پودر

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: اندازه گیری چگالی پودر

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع و یا استفاده از پیکنومتر گازی قابل اندازه گیری می باشد. در اینجا نحوه ی اندازه گیری دانسیته با استفاده ازپیکنومتر مایع بیان میشود . ازآنجایی که دانسیته پودر بیانگر میزان مصرف اجزای مختلف تشکیل دهنده ی آن می باشد، لذا پارامتر مناسبی جهت ارزیابی و تخمین اجزای فرمولاسیون پودر میباشد. دانسیته ی پودر نحوه محاسبه داسیته ی پودر با استفاده ازپیکنومترمایع: برای بدست آوردن دانسیته ی پودر پوشش های پودری ازحلال هگزان نرمال که به راحتی پودر درآن پخش می شود استفاده می کنیم .هر نمونه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون اندازه گیری چگالی پودر، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.