آزمون ایجاد شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم‌ها مثل قارچ و باکتری

ایجاد شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم‌ها مثل قارچ و باکتری

اطلاعات آزمون

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ایجاد شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم‌ها مثل قارچ و باکتری، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.