آزمون تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-46: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي اتاق عمل

تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-46: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي اتاق عمل

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-46: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي اتاق عمل

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

Isiri 3368-2-46 (IEC60601-2-46)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-46: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي اتاق عمل، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

Error
Whoops, looks like something went wrong.