آزمون تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-52: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي پزشكي

تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-52: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي پزشكي

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-52: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي پزشكي

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

Isiri 3368-2-52 (IEC60601-2-52)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تجهيزات الكتريكي پزشكي- قسمت 2-52: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي پزشكي، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

Error
Whoops, looks like something went wrong.