آزمون تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری

تست MBC  حداقل غلظت از بین برنده باکتری

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات کشت میکروب

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.