آزمون تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

تست MIC    تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات کشت میکروب

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.