آزمون عکس برداری با میکروسکوپ

عکس برداری با میکروسکوپ

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: عکس برداری با میکروسکوپ

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

در این آزمون معمولا عکس برداری از نمونه زیر میکروسکپ، با استفاده از دو نوع میکروسکپ معکوس و معمولی و میکروسکپ فلوئورسنت انجام می گیرد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون عکس برداری با میکروسکوپ، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
میکروسکوپ معکوس و معمولی 400000 ریال - سفارش
میکروسکوپ فلوئورسنت 800000 ریال - سفارش