آزمون تعیین کیفیت زعفران

تعیین کیفیت زعفران

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

کلیه آزمون ها مطابق استاندارد زعفران شامل تعیین مقدار پیکروکروسین، سافرانال و کروسین، رنگ افزودنی و سایر آزمون ها


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تعیین کیفیت زعفران، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.