آزمون تعیین کیفیت عسل

تعیین کیفیت عسل

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین کیفیت عسل شامل آزمونهای پلی فنل - آمیلاز- گلوکزاکسیداز- ساکارز-قند احیا- فروکتوز- گلوکز- نسبت فروکتوز به گلوکز- هیدروکسی متیل فورفورال(HMF) می باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تعیین کیفیت عسل، انتخاب کنید.

سورن تک توس سورن تک توس (خراسان‌رضوی/ مشهد) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش