آزمون تعیین کیفیت عسل

تعیین کیفیت عسل

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین کیفیت عسل شامل آزمونهای پلی فنل - آمیلاز- گلوکزاکسیداز- ساکارز-قند احیا- فروکتوز- گلوکز- نسبت فروکتوز به گلوکز- هیدروکسی متیل فورفورال(HMF) می باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تعیین کیفیت عسل، انتخاب کنید.

تستا مشهد تستا مشهد (خراسان‌رضوی/ مشهد) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه آزمای ماد نمونه آزمای ماد (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سورن تک توس سورن تک توس (خراسان‌رضوی/ مشهد) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمونهای میکروبی استاندارد عسل 2600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آزمونهای استاندارد فیزیکو شیمیایی عسل 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش