آزمون تولید آمیزه پلیمری با دستگاه اکسترودر دوپیچه آزمایشگاهی

تولید آمیزه پلیمری با دستگاه اکسترودر دوپیچه آزمایشگاهی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه اکسترودر دوپیچه (حداقل ماده موردنیاز 2کیلوگرم)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید آمیزه پلیمری با دستگاه اکسترودر دوپیچه آزمایشگاهی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش