آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ

تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول 10 الی 20 سی سی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تهران تهران 950 ریال 5 روز انتخاب