آزمون تولید نانوالیاف

تولید نانوالیاف

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

به‌طورکلی الیاف به سه دسته الیاف معمولی، الیاف میکرونی و نانوالیاف طبقه‌بندی میشوند. طبق تعریف الیاف دستهای از مواد هستند که به‌صورت فیلامنتهای مداوم بوده یا در طولهای مشخصی بریده شدهاند. خاصیت اصلی الیاف نسبت طول به قطر بسیار بالا میباشد. الیاف میکرونی الیافی هستند که در آن‌ها رشتهها کمتر از یک دنیربه‌صورت جرم در واحد گرم بر ۹۰۰۰ متر کمتر از یک میکرومتر را نانوالیاف مینامند. این الیاف با طول‌های نسبتاً کوتاه چند میکرونی و با قطر کم‌تر از ۵۰۰ نانومتر مانند نانو سیم هاازانواع ساختارهای تک بعدی می‌باشند. به‌طورکلی چندین روش برای تولید نانوالیاف وجود دارد که برخی از آن‌ها شامل روش کشش، جداسازی الیاف چندجزئی، روش قالب، دمش، جدایش فازی، خودآرایی ماکرومولکولها، الکتروریسی و غیره می‌باشد. ریسنای تولید الیاف پلیمری با قطر زیر نانومتری است که ایده ستفاده کرد. در این میان نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققین فعال در حوضه فناوری تولید نانوالیاف حاکی از برتری فرایند الکتروریسی نسبت به سایر روشها میباشد. فرایند الکتروریسی از لحاظ سرعت تولید، تنوع، پیوستگی، سادگی، هزینه و تجاری‌سازی بر سایر روشها ارجح‌تر می‌باشد. تاکنون بیش از ۱۰۰ نوع ماده پلیمری، کوپلیمری، و مواد کامپوزیتی توسط این فرایند با موفقیت به نانوالیاف تبدیل شده‌است. * تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی * تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری * تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ * تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی تک پمپ


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش