آزمون دانسیته

دانسیته

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

حداقل سه نمونه ، تا سه نمونه - به ازاي هر نمونه اضافه 100000 ريال بایستی پرداخت گردد.(درصورت كمتر بودن تعداد نمونه ها، هزينه سه نمونه دريافت مي گردد.) *** چگالی به عنوان جرم در واحد حجم تعریف می شود. چگالی نسبی اندازه ای بدون واحد است و برابر با نسبت چگالی ماده به چگالی آب در دمای استاندارد است. در واقع چگالی نشانگر این است که جرم ماده تا چه حد متراکم شده است. مثلا ، سرب یک ماده چگال است زیرا مقدار زیادی از آن در حجم کوچکتر متراکم شده از طرف دیگر چگالی آزمایش ‌های مربوط به هوا بسیار کم است. اندازه گیری و کنترل چگالی سیالات می تواند در فرایندهای صنعتی مهم و حیاتی باشد. اندازه گیری چگالی اطلاعات مفیدی در مورد ترکیبات، غلظت شیمیایی یا مواد جامد معلق در مایع می دهد. چگالی به روشهایی مشابه با روش های اندازه گیری سطح، اندازه گیری می شود. برخی از روشهای اندازه گیری چگالی عبارتند از: • فشار هیدرواستاتیک (Hydrostatic Pressure) • تشعشعی (Radiation) • ارتعاشی (Vibration) • فشار تفاضلی (Differential Pressure)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون دانسیته، انتخاب کنید.

خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه گیری چگالی پودر 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
حداقل سه نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری دانسیته، جذب و تخلخل به روش ارشمیدس 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
حداقل سه نمونه ، تا سه نمونه - به ازاي هر نمونه اضافه 100000 ريال بایستی پرداخت گردد. 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش