آزمون درصد خاکستر در پلاستیک‌ها

درصد خاکستر در پلاستیک‌ها

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین درصد خاکستر در پلاستیک ها با استفاده از کوره الکتریکی و ترازوی حساس 4رقم اعشار


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون درصد خاکستر در پلاستیک‌ها، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش