آزمون دستگاه Real Time PCR

دستگاه Real Time PCR

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

این تکنیک جهت بررسی تغییرات بیان ژن‌ها در سطح mRNA کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان بیان ژن‌های مربوط به تمایز استخوان را بعد از تایید با رنگ آلیزارین قرمز و آلکالین فسفاتاز و یا تغییرات بیان در ژن‌های مربوط به مرگ سلولی در نمونه‌های تیمار شده با نانو داروها را با این روش بررسی نمود. Real Time PCR روش بسیار دقیق و معتبری محسوب می‌شود و داده‌های ارزشمند و معتبری برای چاپ مقالات محسوب می‌شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون دستگاه Real Time PCR، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سنتز cDNA هر نمونه 30000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استخراج RNA هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آنالیز های بالاتر از 45 عدد هر آنالیز 40000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 70000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش