آزمون Real Time PCR

Real Time PCR

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

Real timePCR یکی از تکنیک های پرکاربرد در حوزه زیست شناسی مولکولی و پزشکی است. در زیر به مواردی از کاربردهای آن اشاره می‌شود • بررسی میزان بیان ژن • اندازه گیری میزان همانند سازی DNA در ژنوم • میزان تأثیر دارو درمانی • سنجش جهش های DNA • تشخیص عوامل بیماری زا • تعیین ژنوتیپ افراد


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون Real Time PCR، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
سنتز cDNA هر نمونه 30000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استخراج RNA هر نمونه 20000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آنالیز های بالاتر از 45 عدد هر آنالیز 40000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 70000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر تست 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش