آزمون رئومتری (ویسکومتری)

رئومتری (ویسکومتری)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رئومتری (ویسکومتری)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

رئولوژی علم بررسی تغییر فرم مواد است هنگامی که در معرض تنش قرار میگیرند. خواص رئولوژیکی ارتباط بین نیرو و تغییر فرم را نشان میدهد. اندازه گیری خواص رئولوژیکی و ارزیابی مدلهای سیالات به دستگاههای خاص نیاز دارد که به طور خلاصه رئومتر نامیده میشوند. در انجام کارهای تحقیقاتی به رئومترها برای اندازه گیری پارامترهایی مانند ویسکوزیته و اختلاف تنش نرمال و تعیین و ارزیابی مدل رئولوژیکی سیالات نیاز است. در صنعت به منظور طراحی ماشینها و تجهیزات از قبیل مخلوط کننده ها، اکسترودرها، ماشین های قالبگیری تزریقی و قالبها، رئومترها مورد نیاز هستند. همچنین در طراحی فرآیندها برای انتخاب مواد و شبیه سازی فرآیند نیز به رئومترها احتیاج است. دیگر کاربرد آنها در تهیه و توسعه مواد جدید و پیچیده میباشد. علاوه بر این موارد کنترل کیفیت در حین تولید بسیار مهم است و نیازمند آنالیزهای ساده برای چک کردن پایداری مواد می باشد. رئومترها همچنین برای درک رفتار پلیمرها در میدانهای نسبتا پیچیده ویسکوالاستیک غیر خطی استفاده میشوند. انتخاب دستگاه رئومتر به نوع ماده، محدوده سرعت برش مورد نیاز، پدیده تحت بررسی، فرآیند و داده های مورد نیاز بستگی دارد. به طور خلاصه میتوان کاربرد رئومترها را به چند دسته تقسیم کرد: • انتخاب مواد • تعیین مشخصات • طراحی و شبیه سازی فرآیند • انتخاب شرایط بهینه فرآیند • کنترل کیفیت


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رئومتری (ویسکومتری)، انتخاب کنید.

خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ویسکوزمتر 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دمای پایین 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دما بالا 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش