آزمون رنگ آمیزی فلوئورسنت

رنگ آمیزی فلوئورسنت

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رنگ آمیزی فلوئورسنت

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

(4',6-diamidino-2-phenylindole) DAPI رنگی فلوئورسنت دار است که به مناطق غنیA-T در مولکول DNA متصل می شود. بنابراین پس از رنگ آمیزی، هسته سلول ها با استفاده از میکروسکوپ فلوئورسنت قابل مشاهده است. از این رنگ می‌توان در مواردی که آسیب به DNA توسط نانو داروها مد نظر است استفاده نمود. علاوه بر این در مواردی که چسبندگی سلول‌ها بر داربست و همچنین اگر سلامت سلول‌های چسبیده به داربست مد نظر باشد، می‌توان از این رنگ آمیزی استفاده نمود به این علت که با مشاهده نمونه‌ها با میکروسکوپ فلوئورسنت هسته سلول‌های موجود بر داربست می‌درخشند که در تصویر آبی رنگ مشاهده می‌شوند. از رنگ آمیزی AO/PI می‌توان برای بررسی مرگ سلولی در نمونه‌های تیمار با داروها به‌ صورت کمی و کیفی استفاده نمود. علاوه بر این از این نوع رنگ آمیزی نیز می‌توان جهت بررسی اتصال سلول‌ها بر داربست و اطمینان از سلامت آن‌ها استفاده نمود. در این رنگ آمیزی سلول‌های زنده بصورت سبز درخشنده، سلول‌های مرده به صورت قرمز و سلول‌های در حال مرگ به رنگ نارنجی مشاهده می‌شوند.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی فلوئورسنت، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با استفاده از رنگ AO/PI 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با استفاده از رنگ DAPI 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (3D)) 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (2D)) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش