آزمون ریکاوری محصول PCR از روی ژل آگارز

ریکاوری محصول PCR  از روی ژل آگارز

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: ریکاوری محصول PCR از روی ژل آگارز

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

خالص سازی ژل این امکان را فراهم می نماید که قطعات DNA را بر اساس اندازه، جدا و خالص سازی کنید. این روش با الکتروفورز ژل آگارز استاندارد شروع می شود، که DNA را با طول آن ها در جفت باز جدا می کند. به دنبال الکتروفورز، این امکان وجود دارد که باند های DNA را از ژل آگارز برش داده و نمونه های DNA را خالص کنیم. این یک روش متداول برای cloning مولکولی، مانند PCR یا آنزیم محدودکننده بر پایه cloning است.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ریکاوری محصول PCR از روی ژل آگارز، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.