آزمون سدیم پتاسیم

سدیم پتاسیم

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

یکی از مناسب ترین روش ها برای اندازه گیری فلزات قلیایی در مواد غذایی روش نشر شعله ای توسط دستگاه فلیم فتو متر است.فلیم فوتومتری شعله فوتوالکتریک، یک شاخه از طیف سنجی اتمی می باشد که برای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی غیرآلی به منظور تعیین غلظت یون های فلزات خاصی از قبیل سدیم، پتاسیم، لیتیوم، کلسیم، سزیم و ... استفاده می شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون سدیم پتاسیم، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش