آزمون سنجش کلسیم

سنجش کلسیم

اطلاعات آزمون

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون سنجش کلسیم، انتخاب کنید.

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) 4600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش