آزمون میکروسکوپ فلورسنت

میکروسکوپ فلورسنت

اطلاعات آزمون

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون میکروسکوپ فلورسنت، انتخاب کنید.

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر یک ساعت 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش