آزمون هموژنیزاسیون، تولید انواع نانوامولسیون ها، توزیع نانومواد

هموژنیزاسیون، تولید انواع نانوامولسیون ها، توزیع نانومواد

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه هموژنایزر


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون هموژنیزاسیون، تولید انواع نانوامولسیون ها، توزیع نانومواد، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش