آزمون ویسکوزیمتر

ویسکوزیمتر

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گران روی سنج-ویسکوزیمتر ویسکوزیمتر(گران روی) چیست؟ ویسکوزیمتر دستگاهی است که میزان ویسکوزیته هر سیالی را اندازه گیری می کند.اندازه گیری ویسکوزیته برای تعیین کیفیت محصولات کاربرد دارد. انواع سیالات: سیالات یا دارای گران روی ثابت هستند که به سیالات نیوتونی معروف اند یا فاقد گران روی ثابت اند که سیالات غیرنیوتونی نامیده می شوند.در سیالات نیوتونی رابطه بین تغییرات تنش و نرخ کرنش بصورت خطی است در صورتی که در سیالات غیرنیوتونی این رابطه خطی معنی ندارد.در سیالات نیوتونی ویسکوزیته آنها با جریان یافتن تغییر می کند لذا برای اندازه گیری ویسکوزیته این سیالات از نوع ویژه ای از دستگاه ویسکوزیمتر به نام رئومتر استفاده می شود. معمولا روش کار ویسکوزیمترها به دو صورت مختلف است: 1-ابزار اندازه گیری ویسکوزیته ساکن است و مایع ویسکوز حرکت می کند. 2-مایع ویسکوز ساکن است و ابزار اندازه گیری ویسکوزیته درون آن حرکت می کند. معمولا ساده ترین روش برای اندازه گیری ویسکوزیته، جاری ساختن مایعات درون یک لوله موئین و اندازه گیری زمان عبور و حجم مایع مورد نظر است.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ویسکوزیمتر، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.