آزمون پوشش دهی فلزات/ پوشش دهی نیترید و اکسید فلزات

پوشش دهی فلزات/ پوشش دهی نیترید و اکسید فلزات

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پوشش دهی فلزات/ پوشش دهی نیترید و اکسید فلزات، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.