آزمون پوشش دهی کربن

پوشش دهی کربن

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

برای هر ران از 1 تا 6 نمونه


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون پوشش دهی کربن، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 420000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش