آزمون کشت میکروب (سنجش خواص آنتی‌ باکتریال)

کشت میکروب (سنجش خواص آنتی‌ باکتریال)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: کشت میکروب (سنجش خواص آنتی‌ باکتریال)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون کشت میکروب (سنجش خواص آنتی‌ باکتریال)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
روش کمی با دو سویه باکتری 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
(Minimum Inihibitory Concentration (MIC 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
روش کمی (Plate Count) با یک سویه باکتری 2200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
روش کیفی (zone of inhibition) با هر باکتری (در این روش فقط می‌توان از آنتی باکتریال بودن نمونه به صورت کیفی آگاه شد. ) 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش