آزمون Dip Coating

Dip Coating

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

هر نمونه ساعتی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون Dip Coating، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش