آزمون ها


آزمون های موجود

تعيين درصد رطوبت

تعيين درصد رطوبت

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

فضاي آزمايشگاهي

استفاده از فضايي به متراژ 2 متر از بنچ بهمراه ترازو، هود، هيتر استيرر و تعداد محدودي از ظروف شيشه اي

خدمت آزمون های عمومی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش