آزمون ها


آزمون های موجود

کلی فرم

کلیفرم ها باکتری های خانواده انتروباکتریاسه هستند. این باکتری ها شاخص کیفیت آب های آشامیدنی و غیرآشامیدنی را تعیین می کند. یکی از روش های شناسایی این باکتری ها روش تخمیر چند لوله‌ای است.زمانی که چندین لوله با غلظت‌های مختلف از نمونه، در آزمایش تخمیر استفاده می‌شوند، نتایج آزمایش به صورت محتمل‌ترین تعداد ممکن(MPN) ارگانیسم‌های موجود بیان می‌شود. این عدد بر اساس فرمول‌های احتمالات، تخمینی از تراکم متوسط کلیفرم‌ها در نمونه مورد بررسی ارائه می‌نماید.

خدمت آنالیز شناسایی کلی فرم به روش 7 لوله ای2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی و شمارش کلی فرم

کولیفرم های غیر مدفوعی نوعی کولیفرم است که در محیط زندگی می کند. آنها به خانواده Enterobacteriaceae تعلق دارند که حدود 20 جنس را شامل می شود. کولیفرم های غیر مدفوعی ، لاکتوز را تخمیر می کنند و گاز تولید می کنند. درجه حرارت مطلوب برای تخمیر لاکتوز توسط کولیفرمهای غیر مدفوعی 37 درجه سانتی گراد است. کولیفرمهای غیر مدفوعی مستعمرات صورتی ایجاد می کنند.

خدمت آنالیز شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت با روش شمارش

استافیلوکوک ارگانیسم هایی گرم مثبت و کروی، دارای زنجیره های کوتاه، به شکل خوشه انگور و در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که در معاینه میکروسکوپی به صورت جفت ظاهر می شوند. استافیلوکوک شایع ترین علت بیماری های ناشی از مواد غذایی و عفونت های استافی است.

خدمت آنالیز شناسایی استافیلوکوکهای کواگولاز مثبت روش شمارش2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی و شمارش اشریشیا کلی

باکتری اشریشیا کلیEcoli باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه‌ می باشد. این باکتری در روده جانوران زندگی می کند. با این حال برخی از گونه های این باکتری بیماری زا هستند و موجب مسمومیت های غذایی می شوند.

خدمت آنالیز شناسایی اشریشیا کلی E.coli2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پراکسید

یکی از روش های فساد مواد غذایی اکسیداسیون آن ها است و ماده حاصل اکسیداسیون مواد غذایی پراکسید است که بیشتر در اسیدهای چرب غیر اشباع رخ می دهد. به دلیل نقش اکسید اسیون چربی ها در ایجاد بدطعمی در مواد غذایی دارد، تعیین میزان پراکسید در مواد غذایی مهم است.وجود میزان خاصی از پراکسیدها نشان دهنده فساد مواد غذایی است.

خدمت آنالیز تعیین پراکسید مواد خوراکی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

استرول ها

استرول ها گروهی از الکل های استروئیدی هستند که به طور طبیعی در حیوانات و گیاهان و قارچ موجود است. شناسایی استرول ها در صنایع غذایی اهمیت بسزایی دارد. از آنالیز و بررسی این استرول ها برای تعیین تقلبات روغن ها استفاده می شود. یکی از روش های آنالیز استرول ها استفاده از کروماتوگرافی گازی GC است.

خدمت آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پروفایل استرول ها

با توجه به مصرف گسترده شير و فرآورده هاي لبني ممکن است اين محصولات به ويژه توسط توليد کنندگان، هدف بسياري از تقلبات قرار بگيرد. يکي از تقلبات رايج در اين زمينه، افزودن روغن هاي گياهي با قيمت پائين با هدف افزايش سودآوري محصولات مي باشد.آنالیز نوع و میزان استرول ها در محصولات لبنی با روش های مختلفی از جمله کروماتوگرافی گازی قابل انجام است. با استفاده از این تکنیک میتوان نوع استرول های مختلف در شیر را تعیین کرد.

خدمت آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در فرآورده های شیری0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اسیدآمینه

اسید آمینه ها آجرهای تشکیل دهنده ساختار پروتئین ها هستند و پروتئین ها از مهمترین عناصر در بدن انسان می باشند که نقش اساسی در فعالیت بدن ایفا می کنند. اسیدهای آمینه از دو گروه ضروری و غیرضروی تشکیل شده‌اند. اسید آمینه های ضروری آنهایی هستند که بدن انسان قادر نیست آنها را تولید کنند و باید از منابع غذائی تامین شوند. از این رو سنجش میزان اسیدآمینه های موجود در منابع غذایی و مکمل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خدمت شناسایی و اندازه گیری مقدار اسیدهای آمینه (مانند ویتامین های محلول در آب)0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

سدیم پتاسیم

یکی از مناسب ترین روش ها برای اندازه گیری فلزات قلیایی در مواد غذایی روش نشر شعله ای توسط دستگاه فلیم فتو متر است.فلیم فوتومتری شعله فوتوالکتریک، یک شاخه از طیف سنجی اتمی می باشد که برای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی غیرآلی به منظور تعیین غلظت یون های فلزات خاصی از قبیل سدیم، پتاسیم، لیتیوم، کلسیم، سزیم و ... استفاده می شود.

خدمت شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به روش فلیم فوتومتر (سدیم، پتاسیم) در محصولات خوراکی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اندازه گیری فلزات سنگین

اکثر فلزات سنگین مانند کادمیوم، سرب و جیوه به علت سمیتی که دارند برای موجودات زنده خطرناک هستند.این عناصر پس از ورود به بدن جانداران در بافت ها رسوب کرده و از آن ها خارج نمی شوند.به همین دلیل باعث بروز بیماری ها و ناهنجاری هایی در بدن موجودات و چرخه زنجیره غذایی می شوند. دستگاه جذب اتمی قادر است طیف وسیعی از فلزات سنگین را در نمونه های آب ، فاضلاب، مواد غذایی ، میوه و سبزیجات و خاک شناسایی و اندازه گیری نماید.

خدمت آنالیز فلزات سنگین با روش جذب اتمی با کوره گرافیتی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پروفایل اسیدهای چرب

برای شناسایی و تعیین میزان اسیدهای چرب موجود در مواد خوراکی از تکنیک گروماتوگرافی گازی استفاده می شود. با این تکنیک نوع اسیدهای چرب میزان اشباع و غیراشباع بودن آنها قابل اندازه گیری است.

خدمت شناسایی و اندازه گیری اسیدهای چرب در مواد خوراکی، خوراک انسان و دام1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش