آزمون ها


آزمون های موجود

ریکاوری محصول PCR از روی ژل آگارز

خالص سازی ژل این امکان را فراهم می نماید که قطعات DNA را بر اساس اندازه، جدا و خالص سازی کنید. این روش با الکتروفورز ژل آگارز استاندارد شروع می شود، که DNA را با طول آن ها در جفت باز جدا می کند. به دنبال الکتروفورز، این امکان وجود دارد که باند های DNA را از ژل آگارز برش داده و نمونه های DNA را خالص کنیم. این یک روش متداول برای cloning مولکولی، مانند PCR یا آنزیم محدودکننده بر پایه cloning است.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعیین کیفیت زعفران

کلیه آزمون ها مطابق استاندارد زعفران شامل تعیین مقدار پیکروکروسین، سافرانال و کروسین، رنگ افزودنی و سایر آزمون ها

خدمت اندازه گیری رنگ افزودنی در زعفران1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تعیین کیفیت عسل

تعیین کیفیت عسل شامل آزمونهای پلی فنل - آمیلاز- گلوکزاکسیداز- ساکارز-قند احیا- فروکتوز- گلوکز- نسبت فروکتوز به گلوکز- هیدروکسی متیل فورفورال(HMF) می باشد.

خدمت آزمون های عمومی5
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پوشش دهی فلزات/ پوشش دهی نیترید و اکسید فلزات

کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی

خدمت خدمات پوشش دهی نانو کامپوزیتی و نانو ساختار PEO0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

توالی‌یابی DNA

تعیین توالی DNA تکنیکی برای شناسایی توالی بازهای موجود در ژنوم (A,T,C,G) است. از این تکنیک برای شناسایی تفاوت‌های ژنتیکی بین گونه‌های مختلف، تشخيص موتاسيون (جهش) و پلی‌مورفیسم و... مورد استفاده قرارمي گیرد.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی منشا انواع غذاهای دریایی

شناسایی نوع دقیق جنس و گونه آبزیان در انواع ماهی‌های خام و فرآوری شده با استفاده از روش‌های مولکولی

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.