آزمون ها


آزمون های موجود

ایمونوهیستوشیمی (IHC)

ایمونوهیستوشیمی (IHC) یک مکمل رایج در پاتولوژی، جهت تشخیص مرفولوژی (شکل‌شناسی)، تحقیقات پاتولوژی و مطالعه فرآیند پاتوژنز بیماری‌ها می‌باشد. تفسیر مناسب یک سنجش ایمونوهیستوشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی از نظر آماده‌سازی نمونه با یکدیگر متفاوت هستند.در ایمونوهیستوشیمی، نمونه‌ها بخش‌هایی از بافت زیستی هستند که در آن سلول‌ها توسط دیگر سلول‌ها و بافت‌هایی که در حالت طبیعی در اطراف وجود دارند، قرار گرفته‌اند. اصل ایمونوهیستوشیمی، ردیابی آنتی‌ژن‌ها در برش‌های بافتی با استفاده از آنتی‌بادی‌های کنژوگه شده با مواد فلوروسنت، آنزیم‌ها و عناصر رادیواکتیو می‌باشد. بعد از اتصال آنتی‌بادی کنژوگه شده به آنتی‌ژن هدف در سطح بافت و تولید یک محصول رنگی طی واکنش هیستوشیمی با میکروسکوپ نوری یا میکروسکوپ فلوروکروم و با نور ماوراء بنفش (UV) می‌توان محصول رنگی را که در واقع محل بیان آنتی‌ژن موردنظر است، تشخیص داد. یک فرآیندی برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یا روی سلول‌ها در یک بافت است. در این روش با استفاده از آنتی‌بادی‌های منوکلونال، آنتی‌ژن‌ها یا مارکرهای خاص سلول‌ها شناسایی می‌شوند.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ایمونوسیتوشیمی (ICC)

ایمونوسیتوشیمی (ICC) یک تکنیک متداول آزمایشگاهی است که به منظور مکان یابی یک پروتئین یا آنتی ژن خاص در سلول‌ها انجام می‌شود. این مکان یابی از طریق اتصال آن پروتئین به آنتی بادی اولیه ویژه خود صورت می‌گیرد. آنتی بادی اولیه به آنتی بادی ثانویه ای که با فلوئوروفور کانجوگه شده‌است، متصل می‌شود. به این ترتیب امکان مشاهده پروتئین در زیر میکروسکوپ فلوئورسنت فراهم می‌گردد.

خدمت آزمون های عمومی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

توالی یابی نسل جدید(NGS)

سیستم های توالی یابی NGS روشی نوین برای توالی یابی با سرعت و دقت بالا و هزینه کم می‌باشد. اصول کلی روش NGS بر پایه روش سنگر و الکتروفورز مویرگی است. در این تکنیک توالی یابی میلیون ها قطعه کوچک از DNA را به صورت موازی انجام می‌شود. NGS در سه مرحله زیر قابل انجام است. مرحله اول تهیه یک كتابخانه ژنومي، مرحله دوم شروع توالی یابی و تصويربرداري بر مبناي سنتز و مرحله سوم تجزيه و تحليل داده ها توسط دستگاه از این تکنیک در چهار سطح ۱. ژنوم ۲. ترانسکریپتوم ۳. اپی ژنوم ۴.متاژنوم استقاده می‌شود.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تولید competent cells

یکی از اقدامات مهم برای انجام کلونینگ ایجاد باکتری های مستعد برای ترانسفورماسیون پلاسمید است. برای این منظور پلاسمیدها تحت تیمارهای گوناگونی قرار داده می شوند. این تیمارها باعث افزایش نفوذپذیری غشای باکتری می‌شود.

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

بسته بندی ویروس

بسته بندی ویروس یک تکنولوژی بیولوژیکی است که از ویژگی های تکثیر ویروس توسعه یافته است. در این تکنولوژی، ویروس ژن هدف را به پروتئین های ساختاری و غیر ساختاری برای تولید ویروس هایی که قابل انتقال هستند اما پاتولوژیک نیستند بسته بندی می کند. این فرایند معمولا برای بیان ژن، خاموش کردن ژن، ژن درمان استفاده می شود.

خدمت آزمون های عمومی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

رده سلولی GFP

GFP، یک پروتئین فلوئورسان با 238 اسید آمینه می‌باشد. کاربرد این پروتئین در زمینه‌های مختلف از جمله نشاندار کردن اهداف پروتئینی سلولی و ساخت زیست حسگرها توسعه روز افزونی یافته است.

خدمت آزمون های عمومی4
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

طراحی siRNA، طراحی و کلونینگ shRNA و Scramble

siRNA ها یا short interfering RNA ها ، RNA های کوچک دو رشته ای با طول 19 تا 22 نوکلئوتید می باشند و mRNA ی رونویسی شده از ین هدف را با کمک کمپلکس آنزیمی RISC تجزیه می کنند و بدین طریق باعث کاهش بیان آن ژن خواهند شد. در حالی که shRNA ها ( short hairpin RNA) دارای ساختار سنجاق سری هستند که از دو توالی سنس و آنتی سنس ، یک لوپ که اتصال دهنده دو توالی سنس و انتی سنس است دو جایگاه برش آنزیم محدودگر یک توالی پروموتوری و یک تولی ترمیناتوری تشکیل شده اند. SiRNA به صورت شیمیایی سنتز می شود در حالی که shRNA با واسطه یک وکتور سنتز می شود

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اولتراسانتریفیوژ

اولترا سانتریفیوژ یکی از انواع سانتریفیوژها است که برای چرخش در دورهای بسیاربالا طراحی شده ‏است. در نتیجه چرخش سریع، نیروی جداسازی تا صدها هزار برابر شتاب گرانشی زمین (g) به نمونه‏ ها وارد می‏ شود و جداسازی با دقت بالاتری قابل انجام است.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

سنتز cDNA

به منظور بررسی بیان ژن ها نیاز به تعیین میزان mRNA ها است، این در حالی است که تکنیک PCR تنها قادر به تکثیر DNA می‌باشد. به همین جهت ابتدا از روی RNA ها به روش نسخه برداری معکوس cDNA سنتز می‌شود سپس cDNA مورد آزمون PCR قرار می‌گیرد.

خدمت آزمون های عمومی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش