آزمون ها


آزمون های موجود

آنتی بیوگرام و MIC

برای تعیین اینکه هرآنتی‌بیوتیک بر کدام باکتری موثر است باید آزمون آنتی بیوگرام را انجام داد.آزمون آنتی بیوگرام ، سنجش میزان آنتی‌بیوتیک یا سایر عوامل ضد‌میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری‌ها است. آنتی‌بیوگرام به دو روش انجام می‌گیرد. MIC وMBC. MIC تعیین حداقل غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.

خدمت آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

تخم انگل

انگل به موجودی گفته می شود که حداقل بخشی از دوره حیات خود را در بدن موجود دیگر به سر می برد. آزمون شناسایی و شمارش تخم انگل در نمونه های مختلف مثل آب و پساب به کار می رود. این آزمون جهت ارزیابی کیفیت نمونه صورت می گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی تخم انگل3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

انتروکوکوس

انتروکوکوس ها یکی ازمهمترین عوامل عفونت های بیمارستانی می باشند. باکتری انتروکوکوس 38 گونه دارد، که مهمترین آنها انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند. شناسایی انتروکوکوس ها، به دلیل ایجاد باکتریمی، عفونت دستگاه ادراری، اندوکاردیت، مننژیت و عفونت زخم اهمیت به سزایی پیدا کرده اند.

خدمت آنالیز شناسایی انتروكوكوس3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

سودوموناس

سودوموناس ائروژینوزا باکتری گرم منفی و بیماریزا است. این باکتری به فراوانی در محیطهای آب و خاک و به طور کلی در محیط های مرطوب وجود دارد.سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست و.. می‌شود.تشخیص و شناسایی این باکتری از طریق مورفولوژی، رشد در محیط کشتحاوی آنتی بیوتیک و رشد در دمای خاص صورت می‌گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی سودوموناس ائروژینوزا2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

ضدعفونی کننده ها

برای جلوگیری از آلودگی و به دست آمدن نتایج صحیح و معتبر، ضدعفونی صحیح تجهیزات آزمایشگاهی اهمیت زیادی دارد.

خدمت خدمات ضدعفونی کردن وسایل فلزی زیر هود1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شمارش کپک و مخمر

قارچ ها از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که دارای مقاوت بالا نسبت به شرایط سخت محیطی، وجود آنتی بیوتیک، میزان آب در دسترس ( aw ) پایین و ... هستند و این خصوصیات باعث می شود تا بتوانند در بیشتر موقعیت ها رشد و تکثیر پیدا کنند. قارچ ها شامل مخمر ها و کپک ها هستند که هر یک به طور جداگانه دارای خصوصیات منحصر به خود می باشند. مخمرها و کپک ها را به طور معمول، با روش پور پلیت که شمردن در آن آسان تراست شمارش می کنیم. همچنین از روش کشت سطحی که در آن، مدت زمان قرار گرفتن سلول ها در معرض اکسیژن اتمسفر به حداکثر می رسد و به این ترتیب از تنش حرارتی ناشی از آگار ذوب شده پیشگیری می کند، می توان شمارش کرد.

خدمت آنالیز شناسایی کپک در نوشیدنی ها، نوشابه های گاز دار و ماء الشعیر3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شمارش کلی میکروبی

بررسی بار میکروبی در انواع نمونه ها

خدمت خدمات شمارش کلی میکروارگانیسم ها2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

اسپور بی هوازی

این آزمون برای تایید سلامت و عدم آلودگی مواد بر روی مواد خوراکی انجام می گیرد

خدمت آنالیز شمارش هاگ باكتری های گرمادوست بی هوازی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

بی هوازی ها

باکتری های گرما دوست بی هوازی باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی در درجه حرارت بالا قابلیت حیات دارند .شناسایی آن ها در صنایع تولید مواد غذایی کنسروی اهمیت ویژه ای دارد.

خدمت آنالیز شناسایی باکتری های گرمادوست بی هوازی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کمپیلوباکتر

کمپیلو باکترها از جمله شایعترین عوامل مسمویت های غذایی می‌باشند. شناسایی سریع و اختصاصی این باکتری نقش مهمی در تشخیص و درمان عفونت ایفا می‌کند.

خدمت شناسایی کمپیلو باکتر1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

یرسینیا

یرسینیا انتروکولیتیکا از خانواده انتروباکتریاسه و گرم منفی است. این باکتری آب های سطحی، خاک و فضولات دامی رشد می‌کند. یرسینیا انتروکولیتیکا عامل یرسینیوزیس در انسان است.

خدمت شناسایی یرسینیا انتروکولیتیکا1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

لیستریا

لیستریا یک باکتری گرم مثبت، غیر اسپورزا است. دو گونه لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانووی از این باکتری در انسان بیماری زا هستند.

خدمت شناسایی لیستربا1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش